2015

 

 

Tokyo Midtown Award Trophy

Project : Trophy

Client : Tokyo Midtown, TOKYO MIDTOWN AWARD 2015

Creative Director : Kundo Koyama

Glass : Sugahara (Chiba Prefecture)

Gold : Hakuichi (Ishikawa Prefecture)

Sake : Masuizumi (Toyama Prefecture)

Design : Keita Suzuki, Miki Mochizuki / PRODUCT DESIGN CENTER

Photo : Kenta Hasegawa

Movie